Partners
Partners
เรียนรู้ร่วมกันผ่านการพัฒนาชั้นเรียนสู่การเรียนรู้ในอนาคต

สถาบันวิจัยและพัฒนาครูเพื่ออาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Partners
พัฒนานวัตกรรม…เพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Partners