Partners

ช่วงเช้า 08:30 - 12:00 น.

กว่าจะเป็นการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA) : หลักคิดและการปฏิบัติ

Description :

TLSOA หรือ Thailand Lesson Study incorporated Open Approach เป็นแนวคิดการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการคิดขั้นสูง และเป็นโมเดลการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบที่พัฒนาโดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อะไรเป็นแนวคิดเบื้องหลังจากห้องเรียนที่อาจารย์เห็น และอะไรยังคงเป็นสิ่งท้าทายที่คนเป็นครูไม่ควรมองข้ามก่อนนำไปใช้ในห้องเรียน

Tag : #TLSOA, #Open Approach, #Lesson Study

Partners