Partners

ช่วงเช้า 08:30 - 12:00 น.

กว่าจะเป็นการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA) : หลักคิดและการปฏิบัติ

Description :

TLSOA หรือ Thailand Lesson Study incorporated Open Approach เป็นแนวคิดการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการคิดขั้นสูง และเป็นโมเดลการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบที่พัฒนาโดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อะไรเป็นแนวคิดเบื้องหลังจากห้องเรียนที่อาจารย์เห็น และอะไรยังคงเป็นสิ่งท้าทายที่คนเป็นครูไม่ควรมองข้ามก่อนนำไปใช้ในห้องเรียน

Tag : #TLSOA, #Open Approach, #Lesson Study

ช่วงบ่าย 13:30 - 15:00 น.

Blended Learning Classroom (BLC) กับการสร้างห้องเรียนในยุคอนาคต

Description :

BLC หรือ Blended Learning Classroom เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยทีมวิจัย นำโดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของครูที่ได้นำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง

Tag : #BLC, #ห้องเรียนในอนาคต, #การจัดการเรียนรู้, #Blended Learning Classroom

ช่วงบ่าย 15:30 - 17:00 น.

การออกแบบการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ

Description :

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking คือ แนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานหรือ user ในกระบวนการออกแบบ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ หรือ Learning Design โดยใช้การคิดเชิงออกแบบจึงมุ่งเน้นการทำความเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียน ในฐานะผู้ใช้กระบวนการเรียนรู้ การกำหนดปัญหา การคิดและการสร้างแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ และการทดสอบและการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจนกว่าจะตรงกับความต้องการและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบจึงช่วยให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง และเป็นอีกแนวทางที่ครูผู้สอนสามารถใช้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนได้ในขณะเดียวกัน

Tag : #การออกแบบการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การคิดเชิงออกแบบ, #Design Thinking, #Learning Design

Partners