Partners

ช่วงเช้า 08:30 - 12:00 น.

การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาการผลิต และพัฒนาครู สู่การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

Description :

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ เป็นประเด็นการพัฒนาสำคัญที่ทั่วโลกให้ความใส่ใจและร่วมกันเดินหน้าเพื่อไปให้ถึงก่อนปี 2030 การพัฒนาครูในฐานะฟันเฟืองหนึ่งในระบบการศึกษา ไม่เพียงแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมครูให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมถึงพร้อมที่จะเตรียมให้นักเรียนของตนกลายเป็นพลเมืองด้วยเช่นกัน

Tag : #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในชั้นเรียน, #เทคโนโลยี, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #SDGs

Partners