การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาการผลิต และพัฒนาครู สู่การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 470 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้องประชุม 40 ปี อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การพัฒนาหลักสูตร , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , STEM/STEAM Education , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในชั้นเรียน, #เทคโนโลยี, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #SDGs

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข สังกัด คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ. ดร.สุทธิดา จำรัส สังกัด ผู้อำนวยการ โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ เป็นประเด็นการพัฒนาสำคัญที่ทั่วโลกให้ความใส่ใจและร่วมกันเดินหน้าเพื่อไปให้ถึงก่อนปี 2030 การพัฒนาครูในฐานะฟันเฟืองหนึ่งในระบบการศึกษา ไม่เพียงแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมครูให้เป็นพลเมืองตื่นรู้ที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว ทั้งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมถึงพร้อมที่จะเตรียมให้นักเรียนของตนกลายเป็นพลเมืองด้วยเช่นกัน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 470 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้องประชุม 40 ปี อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การพัฒนาหลักสูตร , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , STEM/STEAM Education , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในชั้นเรียน, #เทคโนโลยี, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #SDGs

แชร์
mockup