Innovation for Sustainability : จากแนวคิดสู่ห้องเรียนและผู้เรียน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 100 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง EB4207 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG :

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 100 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง EB4207 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG :

แชร์
mockup