นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน ระดับประถมศึกษา

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 30 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง EB4208 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน

TAG : #นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #ประถมศึกษา

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.กรกนก สกุลกนกวัฒนา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.พิศณุ รอตโกมิล สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 30 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง EB4208 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน

TAG : #นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, #ความยั่งยืน, #นวัตกรรมการศึกษา, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #ประถมศึกษา

แชร์
mockup