กว่าจะเป็นการศึกษาชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิด (Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach: TLSOA) : หลักคิดและการปฏิบัติ

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 600 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2201 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขยายไปห้อง 2301-2302

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ , บูรณาการศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์ , ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , ครูการศึกษาพิเศษ , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #TLSOA, #Open Approach, #Lesson Study

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ สังกัด รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ผอ. สันติ มุ่งหมาย สังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)

ศน. สุดสงวน กลางการ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1

รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ สังกัด กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ

ผอ. ชิตเมธา ทาสมบูรณ์ สังกัด โรงเรียนบ้านม่วง

TLSOA หรือ Thailand Lesson Study incorporated Open Approach เป็นแนวคิดการพัฒนาห้องเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการคิดขั้นสูง และเป็นโมเดลการพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบที่พัฒนาโดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อะไรเป็นแนวคิดเบื้องหลังจากห้องเรียนที่อาจารย์เห็น และอะไรยังคงเป็นสิ่งท้าทายที่คนเป็นครูไม่ควรมองข้ามก่อนนำไปใช้ในห้องเรียน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 600 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2201 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขยายไปห้อง 2301-2302

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ , บูรณาการศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์ , ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , ครูการศึกษาพิเศษ , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #TLSOA, #Open Approach, #Lesson Study

แชร์
mockup