การออกแบบการเรียนรู้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 70 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2301 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การออกแบบการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การคิดเชิงออกแบบ, #Design Thinking, #Learning Design

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผศ. ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์ สังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking คือ แนวคิดที่ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้ใช้งานหรือ user ในกระบวนการออกแบบ ดังนั้น การออกแบบการเรียนรู้ หรือ Learning Design โดยใช้การคิดเชิงออกแบบจึงมุ่งเน้นการทำความเข้าใจ ความต้องการของผู้เรียน ในฐานะผู้ใช้กระบวนการเรียนรู้ การกำหนดปัญหา การคิดและการสร้างแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นไปได้ และการทดสอบและการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจนกว่าจะตรงกับความต้องการและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  การออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบจึงช่วยให้ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง และเป็นอีกแนวทางที่ครูผู้สอนสามารถใช้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพของตนได้ในขณะเดียวกัน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 70 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2301 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน

ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การออกแบบการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การคิดเชิงออกแบบ, #Design Thinking, #Learning Design

แชร์
mockup