ภาวะผู้นำวิชาการ : เมื่อครูและ ผอ. ควรอยู่ในห้องเรียนด้วยกัน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 50 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2102 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน , การจัดการโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #ผู้อำนวยการ, #การบริการจัดการโรงเรียน, #การบริหารโรงเรียน, #ครูใหญ่

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผศ. ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ สังกัด ผู้ดำเนินรายการ

ผอ. วัชระ คงแสนคำ สังกัด โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม

ผอ. พนมไพร ปราบแกะ สังกัด โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 50 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2102 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน , การจัดการโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #ผู้อำนวยการ, #การบริการจัดการโรงเรียน, #การบริหารโรงเรียน, #ครูใหญ่

แชร์
mockup