ปรับประยุกต์ใช้ Open Approach เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 185 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2201 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์

TAG : #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #Open Approach

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. จุมพล ราชวิจิตร สังกัด ที่ปรึกษาด้านการบริการและจัดฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง สังกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. เขม เคนโคก สังกัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 185 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2201 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์

TAG : #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #Open Approach

แชร์
mockup