การออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิด TLSOA (Thailand Lesson Study incorporated Open Approach)

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 105 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC104 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ บทบาท : ครู , นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #นวัตกรรมการศึกษา, #คณิตศาสตร์, #Open Approach, #Lesson Study

แชร์

วิทยากร / สังกัด

อาจารย์ ดร. สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร. เกษม เปรมประยูร สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ครูเสาวลักษณ์ ธนสาร สังกัด โรงเรียนวรพัฒน์ จ.สงขลา

หลักคิดสำคัญของการพัฒนาชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ (Open Apporach) สำหรับการออกแบบชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 105 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC104 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

บทบาท : ครู , นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #นวัตกรรมการศึกษา, #คณิตศาสตร์, #Open Approach, #Lesson Study

แชร์
mockup