ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 165 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC102 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การบริการจัดการโรงเรียน, #การบริหารโรงเรียน, #นวัตกรรมการศึกษา, #พัฒนาผู้เรียน, #การจัดการโรงเรียน

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาวะผู้นำทางวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในฐานะผู้เริ่มต้นและผู้นำในการพัฒนาการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน กิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ทำความเข้าใจว่าอะไรคือภาวะผู้นำทางวิชาการ การออกแบบและพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการควรเป็นแบบใด และเตรียมการไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับคุณครูบนพื้นที่นวัตกรรม

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 165 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC102 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การบริการจัดการโรงเรียน, #การบริหารโรงเรียน, #นวัตกรรมการศึกษา, #พัฒนาผู้เรียน, #การจัดการโรงเรียน

แชร์
mockup