เขียนแผนบนฐานคิดการเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ (PhenoBL) เพื่อเตรียมนักเรียนสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้แบบดิจิทัล

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 180 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC103 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การจัดการชั้นเรียน , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #เขียนแผนบนฐานคิดการเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์, #PhenoBL, #Phenomenon-based Learning, #แนวคิดแบบ Constructivism

แชร์

วิทยากร / สังกัด

อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Phenomenon-based Learning (PhenoBL) เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่ตั้งอยู่บนฐานทฤษฎีแนวคิดแบบ constructivism ที่เน้นการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ PhenoBL ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์และทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เริ่มมองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาแบบ PhenoBL และทดลองออกแบบบทเรียนตามแนวคิดดังกล่าว

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 180 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC103 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การจัดการชั้นเรียน , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน

ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #เขียนแผนบนฐานคิดการเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์, #PhenoBL, #Phenomenon-based Learning, #แนวคิดแบบ Constructivism

แชร์
mockup