ประเมินเด็กเล็กอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 100 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC104 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น : ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์ บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การประเมินผลการเรียนรู้, #การประเมินผล, #วิทยาศาสตร์, #เทคโนโลยี, #กระบวนการทางวิทยาศาสตร์, #พัฒนาผู้เรียน

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ครูชญานี ขัตติยะมาน สังกัด โรงเรียนอนุบาลสงขลา

กิจกรรมนี้ คุณครูจะได้ทำความรู้จัก 2 กิจกรรมย่อยของกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เด็กวัยประถมสามารถสนุกและเรียนรู้ และคุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 walk rally  ตามหาชื่อพืช ที่บูรณาการเทคโนโลยีกับใช้กระบวนการกลุ่มและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมลูกข่างหลากสี ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ โดยทั้งสองกิจกรรมเน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 100 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC104 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้น : ประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การประเมินผลการเรียนรู้, #การประเมินผล, #วิทยาศาสตร์, #เทคโนโลยี, #กระบวนการทางวิทยาศาสตร์, #พัฒนาผู้เรียน

แชร์
mockup