การบรรยายพิเศษ "อ่านชั้นเรียน เปลี่ยนการสอน" | เสวนาพิเศษ รวมพลัง…พัฒนาการเรียนรู้ของครูและนักเรียน บนฐานบริบทพื้นที่ : ทำไม อะไร อย่างไร?

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 650 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #วิจัยในชั้นเรียน, #PLC, #การทำวิจัย, #ชุมชนแห่งการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล สังกัด คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ. ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ. ดร.เกษม เปรมประยูร สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ. ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ. ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำวิจัยเป็นอีกมิติการทำงานของครู ในรูปของกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ ๆ ที่ครูทุกคนต่างคุ้นเคย และยิ่งสำคัญเมื่อการเรียนรู้ยุคนี้กระตุ้นให้ครูต้องสืบค้น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองเพื่อปรับการจัดการเรียนรู้และสร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง แล้วทำอย่างไรให้ครูได้เติบโตไปพร้อมกับเพื่อนครูในรูปชุมชนแห่งการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างยั่งยืน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 650 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 08:30 - 12:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี)

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย , อุดมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #วิจัยในชั้นเรียน, #PLC, #การทำวิจัย, #ชุมชนแห่งการเรียนรู้, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้

แชร์
mockup