เริ่มต้นเขียนวิจัยจากห้องเรียนของตัวเอง

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 135 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC103 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #เขียนวิจัย, #วิจัยในชั้นเรียน, #บทความวิชาการ

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยากเขียนงานวิจัยและบทความวิชาการจะทำอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร เทคนิคอะไรบ้าง วางแผนอย่างไร 

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 135 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC103 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #เขียนวิจัย, #วิจัยในชั้นเรียน, #บทความวิชาการ

แชร์
mockup