นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา : กรณีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 40 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง 4205 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, #ความยั่งยืน, #ปฐมวัย, #ประถมศึกษา, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผศ. ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ และคณะ สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์กาญจนพร โสภาสพ สังกัด อาจารย์สาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ จุลกนิษฐ์ สังกัด อาจารย์สาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์จีรายุ รัศมี สังกัด อาจารย์สาธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 40 คน

ตารางเวลา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.เชียงใหม่ (Link Google Map)
ห้อง 4205 อาคาร EB4 คณะศึกษาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การพัฒนาหลักสูตร , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ , นวัตกรรมในโรงเรียน , ความยั่งยืน , การจัดการโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้, #ความยั่งยืน, #ปฐมวัย, #ประถมศึกษา, #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้

แชร์
mockup