การออกแบบแผนหน้าเดียวเชิงรุกเชื่อมประยุกต์กับโลกจริง

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 100 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC101 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์

TAG : #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #การออกแบบแผนหน้าเดียวเชิงรุก, #การออกแบบแผนหน้าเดียว, #แผนหน้าเดียว

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ครูฒามรา พรหมหอม สังกัด โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และกลุ่มก่อการครูภาคใต้

ครูคเชนทร์ สายเส็น สังกัด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ Post COVID-19 เป็นความท้าทายในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสภาวะถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมการออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ ผ่านบทเรียนเชิงรุกเชื่อมประยุกต์กับโลกจริงเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาครูด้านการออกแบบห้องเรียน ออกแบบแผนและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่มีการเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนของผู้เรียน รวมถึงการเชื่อมประสานเนื้อหาในชั้นเรียนไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ กิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้เครื่องมือในการสำรวจธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน เทคนิคการออกแบบแผนการจัดการเรียนเชิงรุกผ่านแผ่นการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวบูรณาการเชื่อมโยงกับโลกจริงของผู้เรียน ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการร่วมออกแบบบทเรียนและนำเสนอผลงาน อีกทั้งการร่วมสะท้อนคิด ร่วมถอดบทเรียนสู่การนำไปประยุกต์ใช้จริงในการจัดการเรียนรู้

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 100 คน

ตารางเวลา

วันที่ 08 กรกฎาคม 2566
เวลา 15:30 - 17:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ทักษิณ (Link Google Map)
SC101 คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตร์การสอน : การสอนในศตวรรษที่ 21 , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ , การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

ระดับชั้น : ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , ศึกษานิเทศก์

TAG : #การจัดการเรียนรู้, #การออกแบบการเรียนรู้, #การออกแบบแผนหน้าเดียวเชิงรุก, #การออกแบบแผนหน้าเดียว, #แผนหน้าเดียว

แชร์
mockup