มองและสะท้อนการเรียนรู้จากห้องเรียน

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 71 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2301 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์ บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การออกแบบการเรียนรู้, #พัฒนาผู้เรียน, #การสะท้อนคิด, #การจัดการเรียนรู้, #Reflection

แชร์

วิทยากร / สังกัด

รศ. ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา สังกัด คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝึกสังเกตชั้นเรียนในประเด็นที่ท้าทายและสะท้อนคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและเปลี่ยนแปลงการสอนของตนเอง

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 71 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2301 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน , จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , บูรณาการศาสตร์

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์ , อาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ , ผู้กําหนดนโยบาย

TAG : #การออกแบบการเรียนรู้, #พัฒนาผู้เรียน, #การสะท้อนคิด, #การจัดการเรียนรู้, #Reflection

แชร์
mockup