Blended Learning Classroom (BLC) กับการสร้างห้องเรียนในยุคอนาคต

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 90 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2302 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์

TAG : #BLC, #ห้องเรียนในอนาคต, #การจัดการเรียนรู้, #Blended Learning Classroom

แชร์

วิทยากร / สังกัด

ผศ. ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู สังกัด รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา สังกัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาวิชาชีพและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ครูนภัสสร ทรายทอง สังกัด โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร

BLC หรือ Blended Learning Classroom เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโดยทีมวิจัย นำโดย รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของครูที่ได้นำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง

การเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย 500 (จ่ายครั้งเดียวสำหรับ 1 วัน) จำนวนที่รับ 90 คน

ตารางเวลา

วันที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 13:30 - 15:00 น.

สถานที่จัดงาน

ม.ขอนแก่น (Link Google Map)
ห้อง 2302 อาคาร 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

ศาสตร์การสอน : การจัดการชั้นเรียน , การออกแบบการจัดการเรียนรู้ , ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ , นวัตกรรมในโรงเรียน

ระดับชั้น : ปฐมวัย , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย , ภาษาต่างประเทศ , ศิลปะและดนตรี , สุขศึกษา และพลศึกษา , การงานอาชีพ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บทบาท : ผู้อํานวยการ/ครูใหญ่ , หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา , ครู , ครูการศึกษาพิเศษ , นิสิต/นักศึกษาครู , เจ้าหน้าที่โรงเรียน , ศึกษานิเทศก์

TAG : #BLC, #ห้องเรียนในอนาคต, #การจัดการเรียนรู้, #Blended Learning Classroom

แชร์
mockup